कामकाज गर्न खटाइएको । सव-ईन्जिनियर/खा.पा.स.टे । स्यानिटरी ।